Nyelvek

Játékszabály

A Jánosik és Társai Kft „Jánosik nyereményjáték” játékának részvételi feltételei és szabályzata (továbbiakban: „játékszabályzat”).

 

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN CSAK 16. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT MAGYARORSZÁGI TARTÓZKODÁSI HELLYEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK VEHETNEK RÉSZT.

KÉRJÜK, A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, AMENNYIBEN A LEÍRTAKKAL EGYETÉRT.

 

 1. Játékszervező: Jánosik és Társai Kft.

A Jánosik nyereményjáték” nevű játék (továbbiakban: Játék) szervezője a Jánosik és Társai Kft (székhely: 1047 Budapest Attila u. 34, Cégjegyzékszám: 01-09-914812, Adószám: 11066901-2-44 továbbiakban „szervező”/ „adatkezelő”)

 

 1. Részvételi feltételek:
  • A nyereményjátékban kizárólag csak az a 16. életévét betöltött, a 2.3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes, magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személy vehet részt, aki rendelkezik saját Facebook profillal, és a játék időtartama alatt (lásd 3. pont) a https://www.facebook.com/janosikkft/ domain alatti oldalon megjelenő új bejegyzésekre írásban, hozzászólással reagál.
  • A jelzett időtartamban az érintett cikkek, posztok alá történő hozzászólással egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt.
  • Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 16. életévét betöltött személy, úgy a jelen Játékszabályzat 4.6. pontjában felsorolt nyeremények igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.
  • A Játékból nincsenek ki zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító alkalmazottai.
  • A nyertes Játékosokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező a sorsoláskor megvizsgálhatja, és amennyiben a Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
  • A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a hozzászólások, amelyek obszcén szavakat tartalmaznak, szexuális tartalmúak, sértik a jó ízlést, vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak, a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” feliratot tartalmaznak, internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, reklám értékűek, a Szervező jó hírnevét sértik, sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, jogsértők.
  • A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően a jelen Játékszabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásukat visszavonják. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.
 2. Játék időtartama:

A „Jánosik nyereményjáték” nevű játék időtartama 2020 november 13. napján 12 óra 00 perctől 2020 december 07. napjának 12 óra 00 percéig tart.

 1. A Játék menete, sorsolás és a nyeremények
  • A Szervező a Játék indításaként 2020 november 13. napján 12 óra 00 perkor egy kezdő posztot tesz közzé. A játék lezárásáig, 2020 december 07. napjának 12 óra 00 percéig, a Jánosik és Társai Kft több posztot tesz közzé melyek bármelyikére történő hozzászólásával indulhat a játékban.
  • A Játékosok feladata mindössze annyi, hogy a játék időtartama alatt (3-as pont) megjelenő posztokra hozzászólását írjanak, ezzel automatikusan részeseivé válnak a nyereményjátéknak, és elfogadják a játékszabályt, és a társaság közösségi médiákra vonatkozó adatvédelmi előírásait ( https://www.janosikkft.hu/jogi-es-adatkezelesi-nyilatkozat/ ).
  • A Jánosik és Társai Kft. a játékot követően 5 (öt) db nyertes Játékos számára biztosítja a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeket, valamint további 5 (öt) db tartalék nyertest is kisorsol, arra az esetre, ha a nyertesekkel az 5.1 pontba jelölt módon nem sikerül a kapcsolatfelvétel.

Nyeremények sorsolása a következő időpontban történik:

 

Sorsolás időpontja: 2020. december 10. napján 10 óra 00 perckor.

 

A nyerteseket a társaság telephelyén (3533 Miskolc Kerpely Antal u. 35.) a Marketing igazgató és az Ügyvezető igazgatója sorsolja ki a játék időtartama alatt megjelenő hozzászólásokat írók közül – a sorsolás a random.org használatával történik a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes platform segítségével.

A játék végén kisorsolásra kerül 5 (öt) fő részére fejenként 5 (öt) db Covid csomag.

A Covid csomag tartalma maszk, gumikesztyű és fertőtlenítő gél.

A nyeremények összes értéke 15.000. Ft (tizenötezer forint).

 

 

 1. Nyertesek értesítése, nyeremény átadása:
  • A Nyeremény átvételének feltételeként a nyertes Játékosok kötelesek az Értesítést annak megküldésétől számított legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül visszaigazolni a küldött Facebook privát üzenetben és a Nyeremény átvételéhez szükséges a következő személyes adataikat pontosan megadni: teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
  • A Lebonyolító a jelen Játékszabályzat 4.5 pontjában meghatározott Nyeremény esetén az alábbi időpontokban értesíti az egyes Nyertes Játékosokat privát Facebook üzenetben:

 

Értesítés időpontja: sorsolástól számított 5 munkanapon belül, legkésőbb 2020. december 17. napjának 10 óra 00 percéig.

 

 

 

 

 1. Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

 1. Adatvédelem szabályozása a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésekre

A Jánosik és Társai Kft. közösségi médiákra vonatkozó adatvédelmi előírásait a

https://www.janosikkft.hu/jogi-es-adatkezelesi-nyilatkozat/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, valamint a  Jánosik nyereményjáték dokumentuma tartalmazza.

 

 1. Egyéb rendelkezések

8.1.  A jelentkezés hiányosságáért/hibájáért a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolítók érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.3. Szervező kizárják a felelősségüket a Társaság Facebook oldalának rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Facebook nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.4. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a www.facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. Szervező kijelenti és elismeri, hogy a jelen nyereményjátékot, promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

8.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

8.6. Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.7. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

8.8. Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól.

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztatás

A „Jánosik nyereményjáték” elnevezésű nyereményjátékhoz

 1. Az adatkezelő:

A Jánosik és Társai Kft (székhely: 1047 Budapest Attila u. 34, Cégjegyzékszám: 01-09-914812, Adószám: 11066901-2-44 továbbiakban „Jánosik”/ „Adatkezelő”)

Jánosik és társai Kft elérhetősége: janosik@janosikkft.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Lanczki Szilvia    adatvedelem@janosikkft.hu

Adatkezelési tájékoztató: https://www.janosikkft.hu/jogi-es-adatkezelesi-nyilatkozat/

 

 1. Az adatkezelés megnevezése és célja: az adatfeldolgozó

A Jánosik és Társai Kft. mint adatkezelő a „Jánosik nyereményjáték ” elnevezésű nyereményjátékban (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) résztvevő játékosoknak a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. Ilyen feladat például: Nyertes Játékosok Facebook üzenetben történő kiértesítése és a nyeremény a Nyertes Játékos részére történő eljuttatása.

Az Adatkezelő adatfeldolgozókat is igénybe vehet a Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő feladatok teljesítése során (pl.: futárszolgálat stb.).

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ára is. Az érintett hozzájárulása a post alá történő kommenteléssel lép érvénybe. Az érintetti hozzájárulás bármikor visszavonható a komment törlésével vagy a megadott elérhetőségre megküldött törlési kérelemmel. Az érintetti hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az érintetti hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. A kezelt adatok köre

A Jánosik és Társai Kft a Nyereményjátékkal kapcsolatban a Nyertes Játékosok alábbi adatait kezeli:

4.1. A kezelt személyes adatok köre

4.1.1. Nyertes játékos

 1. a) Facebook profil és Facebook profil címe;

Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján olyan (ajándékozási) szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Adatkezelés célja a Nyertes beazonosítása.

teljes név (vezetéknév és keresztnév); Adatkezelés célja a Nyertes beazonosítása.

lakcím; Adatkezelés célja a Nyeremény kézbesítése, kapcsolatfelvétel, beazonosítás.

telefonszám; Adatkezelés célja a kapcsolattartás nyertessel.

e-mail cím; Adatkezelés célja a kapcsolattartás nyertessel.

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1. Nyertes Játékosok személyes adatai

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Amennyiben a Nyertes Játékosok személyes adatait a Jánosik és Társai Kft. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § szakasza alapján a Nyertes Játékosok részére kiszolgáltatott Kedvezményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Jánosik és Társai Kft. a személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli.

Ha az adatokat a Jánosik és Társai Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Jánosik és Társai Kft.  az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek

A személyes adatokhoz a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Jánosik és Társai Kft, a Lebonyolító és az esetleges további adatfeldolgozók szervezetén belül.

 1. Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal

A Játékosok személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra.

A Játékosok személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet, nem végez a Jánosik és Társai Kft.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

A magánszemély a személyes adatai felett rendelkezhet, tehát tiltakozhat a személyes adatának a kezelése, illetve annak átadása ellen, ennek eseteit jogszabály sorolja fel. Amennyiben a magánszemély tiltakozik, azt írásban teheti meg. A tiltakozásról a személyes adatokat kezelőnek legfeljebb 15 naptári napon belül ki kell vizsgálnia és döntenie szükséges. Az így meghozott döntésről írásban kap tájékoztatást a magánszemély. A döntésben ki kell térnie az adatkezelőnek arra is, hogy milyen intézkedést tett. A magánszemély a döntéssel szemben, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, ha nem ért egyet azzal.

A magánszemély a rávonatkozó személyes adatok törlését kérheti.

Adatbirtokos jogai: adatbirtokos az Infotv. 14. § alapján az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában, meghatározott feltételek szerint

 1.     a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon,
      b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,
  c) kérelmére, valamint meghatározott esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse,
  d) kérelmére, valamint meghatározott esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza,
  e) kérelmére, valamint meghatározott esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje.

 Amennyiben adatbirtokos kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintetett írásban, haladéktalanul tájékoztatja

 1.    a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
     b) az érintetett megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, a kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát   a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja. (Info tv. 21. § (1) bek. alapján)

 

Adatbirtokos jogorvoslati lehetősége:

Az adatbirtokos az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési  műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. (Infotv.23. § (1) bek.)

8.8. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Budapest, 2020. október15