Languages

Jogi és Adatkezelési nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Általános szabály

A Jánosik és Társai Kft. honlapjára történő belépéssel és a honlap használatával, tevőlegesen hozzájárul az „Adatkezelési nyilatkozatban” olvasható adatkezeléshez, valamint tudomásul veszi, és betartja az alábbiakban olvasható jogi nyilatkozatokat.  

Szerzői jog

A Jánosik és Társai Kft. honlapja szerzői jogvédelem alatt áll.  A Jánosik és Társai Kft. tulajdonosai vagy a feljogosított használói a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, saját fejlesztésű szoftverrel és más anyaggal kapcsolatosan szerzőként rendelkezhetnek, azokat kezelhetik, sokszorosíthatják, módosíthatják. Korlátozásokkal ezt harmadik személynek is engedélyezhetik. Ön jogosult a Jánosik és Társai Kft. honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jelleggel, nem kereskedelmi céllal.Tilos a honlap bármely részének másolatát értékesíteni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért! Tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában.

A honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a Jánosik és Társai Kft. nem ad garanciát. Sem a Jánosik és Társai Kft., sem alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Jánosik és Társai Kft. honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek.  A Jánosik és Társai Kft. a honlap tartalmának változtatási jogát fenntartja, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Kapcsolódó honlapok

A Jánosik és Társai Kft. honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a Jánosik és Társai Kft. csupán hozzáférést közvetít, azonban sem a Jánosik és Társai Kft. sem az alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Jánosik és Társai Kft. vagy valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

 

Adatkezelési nyilatkozat

Általános tudnivalók

A Jánosik és Társai Kft.  tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait, és mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak a Jánosik és Társai Kft. azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében a Jánosik és Társai Kft. mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

Ha álláshirdetéseinkre jelentkezik, akkor személyes adatai kezeléséről az Adatvédelmi politika nyújt felvilágosítást.

A Jánosik és Társai Kft. nem felelős azoknak az oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről, illetve melyekre link mutat a Jánosik és Társai Kft. honlapjára, valamint honlapjáról.

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A Jánosik és Társai Kft. kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, E-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségünk.

Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A jánosik és Társai Kft. a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.

Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön bármikor kérhet felvilágosítást a Jánosik és Társai Kft-nél kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok Jánosik és Társai Kft adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: Jánosik és Társai Kft. 3533 Miskolc Pf., 649. valamint az info@janosikkft.hu email címen.

Álláshirdetésre jelentkezés

Egyes szolgáltatások (pl. álláshirdetésre jelentkezés) igénybevételéhez bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség van. Ezeket az adatokat csak a cél megvalósulásáig kezeljük, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. Külön hozzájárulása esetén, ha későbbi álláslehetőség reményében a tárolást kifejezetten kéri, maximum fél évig tároljuk.

Hírlevél feliratkozás

A regisztráció során személyes adatot nem veszünk fel, a megadott adatokat csak a hírlevél terjesztésével kapcsolatban használjuk, harmadik félnek nem adjuk ki.

Cookies kezelése

A Jánosik és Társai Kft. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, személyes adatokat nem tartalmazó, automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve. Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében.

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Jánosik és Társai Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Jánosik és Társai Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja.

A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatkezelésért felelős

Név: Jánosik és Társai Kft.

Székhely: 1047 Budapest, Attila u. 34.

Telephely, adatfeldolgozás helye: 3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35.

Adószám: 11066901-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-914812

Adatkezelés nyilvántartási száma: